Tietosuojaperiaatteet

Yleistä

Henkilötietolain 24 § mukaisesti tässä informaatiossa kerrotaan niistä periaatteista ja rekisteröidyn oikeuksista, joita Mestarinikkarit Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojasta huolehtiminen on keskeinen osa Mestarinikkarit Oy:n toimintaa ja olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Kaikessa toiminnassamme pyrimme varmistamaan henkilötietojen lainmukainen käsittely, tietosuojan korkea taso sekä henkilöiden oikeuksien turvaaminen.

Tietosuojaperiaatteet perustuvat kansallisiin, yleisiin ja toimialakohtaista tietoturvaa, henkilörekistereitä, hyvää tiedonhallintatapaa ja tiedon laatua ohjaaviin ja velvoittaviin säädöksiin, ohjeisiin ja standardeihin.

Tietosuojan piiriin kuuluvat henkilöiden yksityiselämän suoja ja yksityisyyden suojaa turvaavat muut oikeudet henkilötietoja käsitellessä.

Tietojen käsittely

Henkilötietojen käyttö perustuu henkilön suostumukseen sekä laissa määriteltyihin muihin perusteisiin. Tietoja voivat käyttää ainoastaan niitä työssään tarvitsevat henkilöt ja työtehtävänsä suorittamisen edellyttämässä laajuudessa. Henkilötietoja käsitellään vain niihin käyttötarkoituksiin kuin mihin ne on alun perin kerätty, ellei henkilön kanssa muusta sovita. Tietoja voi luovuttaa ainoastaan henkilön itsensä suostumuksella tai lainsäädännön nojalla. Henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään kuin on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista tai jos laki tai muut velvoitteet ajavat tämän tarpeen yli.

Kerättävien tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan ja niitä päivitetään tarpeen mukaan joko henkilöltä itseltään saatujen uusien tietojen perusteella tai muista luotettavista lähteistä. Kun tiedot eivät enää ole tarpeellisia eikä niitä lainkaan vuoksi tarvitse säilyttää, tiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Mestarinikkarit Oy:n toimintaa ohjaavat lain ja määräysten mukaiset velvollisuudet ja oikeudet sekä hyvä tiedonhallintatapa, johon sisältyy vastuu omasta toiminnasta

Henkilötietoja säilytetään Mestarinikkarit Oy:n järjestelmissä tai sellaisissa järjestelmissä, joiden hallinnan ja ylläpidon Mestarinikkarit ostaa ulkoistettuna palveluna. Pääsyä näihin järjestelmiin ei ulkopuolisilla ole eikä tietoja luovuteta muille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei siihen ole laillista velvoitetta. Pääsyä näihin järjestelmiin kontrolloidaan pääsynhallintaratkaisuin. Suojaamistoimet koskevat kaikkien sähköisessä, kirjallisessa tai muussa muodossa olevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja tarvittaessa päivittää omat tietonsa. Rekisteröidyllä on lisäksi lain sallimissa rajoissa oikeus pyytää tietojen poistamista, tietojen käsittelyn lopettamista sekä oikeus saada omat tiedot mukaansa sikäli, mikäli mikään lakisääteinen säilytysvelvollisuus ei sitä estä.

Mikäli tietosuojan epäillään, havaitaan tai todetaan vaarantuneen, asia tutkitaan viipymättä. Lisäksi asiasta ilmoitetaan viipymättä rekisteröidylle, jonka tietosuoja on vaarantunut sekä valvovalle viranomaiselle, edellyttäen, että ilmoittaminen on aiheellista. Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse:

dataskydd@nikkarit.com

Evästeiden käyttö

Sivusto käyttää evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja palveluiden käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja mittaamiseen. Evästeiden perusteella voidaan selvittää käyttäjiä kiinnostavat tietosisällöt sekä miten verkkopalveluita käytetään. Käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Sivuston ja sen palveluiden toimivuutta ei kuitenkaan voida taata, jos evästeiden toiminta on estetty.

Google Analytics

Sivusto käyttää Google Analytics kävijäseurantasovellusta. Sovellus kerää tietoa sivustokäyttäytymisestäsi, jotta Mestarinikkarit voi parantaa sivujensa sisältöä ja käytettävyyttä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tiedot kerätään nimettöminä IP suojauksen kautta, jolloin vain osaa IP –osoitteesta hyödynnetään ja yksittäisen tunnistettavan henkilön käyttäytymistä on mahdotonta päätellä. Tietoja kerätään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin anonyymissä muodossa. Google ei käytä lyhennettyä IP-osoitettasi minkään muun Googlen keräämän datan yhteydessä. Hyväksyminen kävijäseurantatiedon analysoimiseen voidaan kumota milloin tahansa tulevaisuudessa. Selaimesi laajennus on ladattavissa ja asennettavissa Googlen sivulta: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).